Op Globalternatives Rotterdam zijn bijeengebracht alle thema’s en onderwerpen die werden en worden aangepakt in en rond het in 1999 van start gegane project “Voor de Verandering – Alternatieven voor het Neo-liberalisme”

Petitie

Petitie aan het Nederlands Parlement over de ontwikkeling van een duurzame en solidaire manier van economisch meten.

Vanuit verschillende organisaties is het initiatief genomen tot een voorstel aan de Tweede Kamer om de economie op een andere manier te meten en dus ook op een andere manier beleid te maken.

De belangrijkste reden is dat zoals het nu gaat allerlei sociale en milieukosten niet worden meegerekend en allerlei gevolgen van het economisch beleid voor de ontwikkelingslanden uit het zicht blijven.

Ook wordt door de nationale beleidsmakers uitgegaan van de noodzaak van economische groei zonder zich voldoende af te vragen of er geen grenzen aan die groei zijn, en of het nu al niet genoeg is.

Het voorstel is opgenomen in een brief met bijlagen die op 29 augustus 2006 werd aangeboden aan de Tweede Kamer.
Naar aanleiding hiervan werd via Globalternatives Rotterdam het volgende persbericht uitgegeven. Foto’s van de bijeenkomst in het gebouw van de Tweede Kamer vind u op de verslag pagina. Tevens een klein bedankje richting Slotenmaker Rotterdam, voor het snel ter plekke zijn om onze sloten te vervangen na de zoveelste inbraak.

De volledige tekst, de bijlagen en de eerste lijst van 855 ondertekenaars vind u op de petitie-pagina.

Ook ná 29 augustus kunt u echter nog mee tekenen. De definitieve lijst van ondertekenaars wordt aangeboden op het moment dat de petitie behandeld wordt in de Tweede Kamer.
Dus: staat u net als al die andere andere personen/organisaties achter dit initiatief, dan kunt u hier de brief mee ondertekenen. Van Slotenmaker Rotterdam weten wij dat hij in ieder geval achter dit initiatief staat, in samenwerking met een aantal andere lokale bedrijfjes hebben zij dit initiatief opgezet.

De petitie van Globalternatives Rotterdam is ook onder de aandacht gebracht van kabinetsinformateur Wijffels en zijn gesprekspartners Balkenende, Bos en Rouvoet, zie de brief van 12 januari 2007.
Wij roepen u op om kamerleden, zeker die van CDA, PvdA en ChristenUnie om de uitvoering van de petitie te bepleiten. Hun namen en adressen zijn te vinden op www.tweedekamer.nl.

Zie over het CPB / MEV debat dat Voor de Verandering samen met XminY Solidariteitsfonds opstartte gedurende het NSF 2005 ook de debat, het vervolg en de CPB-MEV en Debat pagina’s.

Op deze website zijn bijeengebracht alle thema’s en onderwerpen die werden en worden aangepakt in en rond het in 1999 van start gegane project “Voor de Verandering – Alternatieven voor het Neo-liberalisme”

Cursussen

Regelmatig organiseren wij – al dan niet in samenwerking met plaatselijke en/of regionale groepen – cursussen rond thema’s die aan ons project gelieerd zijn. Zo was Loodgieter Rotterdam erg geïnteresseerd in meedoen, maar na overleg was besloten dit niet te doen.
Wil je zelf een cursus solidaire economie organiseren bij Globalternatives Rotterdam? Wij willen je daar graag bij helpen. Op deze cursussen-pagina’s vind je alvast heel wat materiaal. Maar schroom niet om contact met ons op te nemen.
Wij doen dit in samenwerking met Notaris Rotterdam, deze helpt ons alle papieren op orde te krijgen voor u.

Momenteel ondergaat dit cursusdeel van de site een verbouwing. Over enige tijd zal dit cursusdeel meer informatie bevatten. In ieder geval komen er cursussen van:
Makelaar Rotterdam die u inzicht zal geven in de huidige huizenmarkt en hoe u het beste uw huis kunt verkopen, etc. Ben u een koper of verkoper, beide zijn welkom!

Schoonmaakbedrijf Rotterdam geeft u uitleg over hun werk en al het werk wat eigenlijk wel bespaard kan worden door bedrijven. Zij leggen u uit op wat voor fronten uw bedrijf zou kunnen besparen qua schoonmaken.

Fysiotherapie Rotterdam, wilt u uitleggen hoe fysiotherapie niet alleen uw lichaam maar ook uw geest kan helpen. En hoe dit uw bedrijf zou kunnen verrijken.

Debat

Voorwoord Globalternatives Rotterdam

‘Vóór de Verandering: Alternatieven voor het Neoliberalisme’ is de titel van deze publicatie, waaraan een groot aantal kritische onderzoekers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en solidariteitsgroepen een bijdrage hebben geleverd.

Doel ervan is om in brede kring de discussie te voeren over de wenselijkheid en noodzaak om tot een alternatief, postkapitalistisch economisch systeem te komen.

Sinds het begin van dit initiatief, in juni 1999, heeft het debat over het proces van neoliberale globalisering zowel nationaal als internationaal aan kracht gewonnen.

De straatprotesten in onder andere Seattle, Praag, Washington, Porto Alegre, Quebec, Goteborg en Genua maken duidelijk dat er wereldwijd breed samengestelde coalities aan het ontstaan zijn die zich verzetten tegen de dictatuur van de vrije markt (de beweging van ‘globalisering van onderop’).

Nederland neemt een bijzondere plaats in met betrekking tot het proces van neoliberale globalisering.
In weinig landen ter wereld is de afgelopen twintig jaar in kringen van overheid en bedrijfsleven zo weinig gediscussieerd over deze ontwikkeling. Daarvoor bestaan verschillende redenen.
Historisch gezien is Nederland altijd een groot voorstander van vrijhandel geweest. Daar komt bij dat ons land en een groot deel van de bevolking van ons land, zelfs in vergelijking met andere Europese landen, materieel baat hebben gehad bij het geforceerde proces van liberalisering van de economie dat de laatste twintig jaar heeft plaatsgevonden.

Deze factoren samen maken dat de beweging tegen dat proces van globalisering in ons land zwakker is dan in de meeste ons omringende landen.

Op basis van deze publicatie willen de initiatiefnemers de discussie over alternatieven voor het neoliberalisme in een bredere kring stimuleren. Zij is geschreven voor personen die al enigszins ingevoerd zijn in het politieke debat.
Daarbij denken we aan vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties als kerken en vakbonden, onderzoekers, opiniemakers en activisten uit de verschillende sociale bewegingen.

Deze tekst is niet af en kan dat ook niet zijn.
Hij is het resultaat van het werk van onderzoekers en politieke activisten die actuele ontwikkelingen analyseren, perspectieven uitzetten en dilemma’s benoemen.
Wij dagen de lezer uit met ons mee te denken, met commentaar en suggesties te komen en in de praktijk binnen maatschappelijke en politieke organisaties aan de slag te gaan in de geest van deze analyse.
Alleen zo zullen de gaten in deze tekst de komende jaren ingevuld kunnen worden.

Daarnaast zal de komende tijd gewerkt worden aan een tekst over hetzelfde thema die korter en voor een grotere groep mensen toegankelijk is. Hiervoor zijn wij een samenwerking gestart met de oprichters van Opslagruimte Rotterdam, zij hebben ervaring met het opmaken van teksten voor het grotere publiek. Dit doen zij namelijk maandelijks voor al hun leden.

De initiatiefnemers beschouwen zichzelf niet als de spil van de beweging die uiteindelijk moet leiden tot alternatieven voor het neoliberalisme, maar willen daar vanuit hun deskundigheid en betrokkenheid een bijdrage aan leveren.

Aan u als lezer het verzoek de bal verder te spelen.

De initiatiefnemers van Globalternatives Rotterdam, tevens eigenaar Tandarts Rotterdam.